Câu hỏi của Duyên Nguyễn - Sinh học lớp 9

1 tế bào sinh dục sơ cai của 1 loài nguyên phân liên tiếp nhiều lần để tạo ra 256 tế bào sinh giao tử . Các tế bào này sinh ra đều giảm phân để tạo giao tử . Hiệu suất thụ tinh của các giao tử là 1,5625% số hợp tử đc tạo thành là 16

a) xđ số lần nguyên phân của tế bào sinh dục ns trên

b) xđ đó là tb sih tinh hay tbsih trứq

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.