Câu hỏi của Nhók Lạnh Lùng - Hóa học lớp 13

Trung hòa 200g dung dịch H2SO4 9,8% bằng dung dịch KOH 5,6%. Tính khối lượng dung dịch KOH 5,6% đã dùng. Giúp mik với

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.