Câu hỏi của Viet Nguyen - Sinh học lớp 8

1. Nếu mất tế bào thần kinh sẽ như thế nào?

2. Vì sao khi gãy tay lại không có sự phân chia tế bào để mọc lại tay mới như các vết thương?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.