Câu hỏi của Đô Điền - Hóa học lớp 9

Cho Mg kim loại nhôm tac dụng vừa đủ với 300ml dung dịch Hcl 0,5m

a) tính thể tích khí thoát ra

b)tính Mg

c) tinh nồng độ mol cua dung dịch sau phản ứng

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.