Câu hỏi của Phạm Hoàng - Hóa học lớp 13

Hòa tan 2,24l HCl vào H2O thu dc 100ml ddA 

a. Tính nHCl

b. Tính nồng độ mol/l của chất trong ddA

c. Trung hòa A=V ml NaOH 1M . Tính Vdd NaOH?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.