Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Hóa học lớp 8

Khi phân tích 6g chất A chứa CHO thu được 2,4g C, 0,4g H . Xác định công thức A biết 6g chất A có chứa 6,022x10^22 phân tử A

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.