Câu hỏi của Ngọc Ánh - Tiếng anh lớp 10

Viết lại câu:

1.It was raining. That's the only reason I didn't take the children to the beach.(FOR)

2.We consider that she was the best singer that Australia has ever produced.(BE).

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.