Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 13

Để hòa tan 3,51g hh Al và Mg cần dùng vừa hết 50ml dd( H2S04 2,4M và HCl 2,4M). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.