Câu hỏi của Lan Hoang - Tiếng anh lớp 11

1.If Mr. Morgan were still head master,he wouldn't  permit such bad behaviour

→Were

2.If anything has gone wrong with my plan , i woud have held responsibility..

Had

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.