Câu hỏi của nguyễn thị tố như - Hóa học lớp 13

1.thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. nếu phân tử khối X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là?

2. hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C2H7NO2.Biết:

X+NaOH->A+NH3+H2O

Y+NaOH->B+CH3-NH2+H2O. Vậy A và B là?vui

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.