Câu hỏi của Đăng Hùng Ngô - Toán lớp 10

Giúp vs mn ơi, cháy nhà đế nơi rồi:

Tìm m để \(\sqrt{x}+\sqrt{4-x}=m\)có nghiệm duy nhất

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.