Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Thái Thùy Linh

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy,cho ba điểm A(0;1) B(12;5) C(-3;0) .Đường thẳng nào sau đây cách đều ba điểm A,B và C?

A. x-3y+4=0

B. -x+y+10=0

C. x+y=0

D. 5x-y+1=0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN