Câu hỏi của Ngo Thi Linh Phuong - Toán lớp 10

tìm độ dài các cạnh của một tam giác vuông, biết cạnh dài nhất hơn cạnh thứ 2 là 2m, cạnh thứ 2 dài hơn cạnh ngắn nhất là 23m?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.