Câu hỏi của Bánh Quy - Hóa học lớp 13 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Bánh Quy - Hóa học lớp 13

đốt cháy hoàn toàn 17 g hỗn hợp X gồm ancol đơn chức và este mạch hở, no đơn chức thu được  12,32 l C02 và 14,4 g H2O Mặt khác nếu đun 17 g hỗn hợp với 150ml dung dịch KOH 0,8 M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì m rắn bằng bao nhiêu?

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.