Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 13

Hòa tan 3,8 H2SO4.nSO3 vào H2O dư được ddA. Để trung hòa 1/10 dd A cần dùng 80ml dd NaOH 0,1M. Tìm ct của H2SO4.nSO3

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.