Câu hỏi của Gia Khánh Bùi - Sinh học lớp 9

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào để tạo giống mới ? 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.