Câu hỏi của Tâm Phạm - Hóa học lớp 13

Cho 1 oxit kim loại chứa 85,22% kim loại về khối lượng. Cần dùng bao nhiêu gam dd H2SO4 10% để trung hòa 10g oxit đó

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.