Câu hỏi của Tâm Phạm - Toán lớp 10

Cho x3+y3+z3=3xyz. Rút gọn: 

P=\(\frac{xyz}{\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(z+x\right)}\)

    Được cập nhật 23/08/2016 lúc 22:03
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.