Câu hỏi của Trần Thị Yên Ly - Sinh học lớp 9

ở ruồi giấm ,2 cặp gen quy định 2 cặp tính trạng về màu thân và về độ dày,di truyền độc lập với nhau.gen B:thân xám;gen b:thân dài;gen S:lông ngắn;gen s:lồng dài

cho  giao phối giữa ruồi giấm đực có thân đen lồng ngắn không thuần chủng với ruồi giấm có thân đen lông dài thu được F1 giao phấn lẫn nhau

a)viết SĐL từ P đến F1

b)viết SĐL từ F1 đến F2

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.