Câu hỏi của châu văn kim cương - Hóa học lớp 11

 cho m(g) sắt tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 1M 
a) Viết PTHH
b) tính Vh2 thu được sau phản ứng
c)toàn bộ lượng khí H2 thu được ở trên cho qua 8g đòng(II) oxit. Tính khối lượng đồng thu đượcbanhbanhquabatngovuiyeuucchehahahehe

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.