Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Ba ống thong nhau và thông đáy chứa nước chưa đầy, Đổ vào ống bên trái một cột dầu cao H1 =20cm và đổ vào ống bên phải một cột dầu cao H2= 10cm . Hỏi độ chênh lệch mặt thoáng giữa các bình là bao nhiêu ? Biết trong lượng riêng của nước và dầu là d1= 10000 N/m khối và d2 = 8000N/m khối

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.