Câu hỏi của Ngọc Ánh - Toán lớp 10

2x+ 2x + 5 = (4x - 1)√(x+ 3 )

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.