Câu hỏi của MinYeon Park - Hóa học lớp 0

Giúp e với 

Hòa tan 3,6gam một kim loại hóa trị 2 vào dung dịch HCL dư, thu đc 3,36lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn . tính khối lượng muối các chất tạo thành

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.