Câu hỏi của Đặng Nam Thuận - Hóa học lớp 11

công thức c5h12 ứng với 3 chất A,B,C có cấu tạo khác nhau.Hãy viết cấu tạo 3 chất này và tên gọi IUPAC.

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.