Nguyễn Ngọc Minh Thư

 

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu hỏi 1:

Tính giá trị biểu thức: (0,872:2,18+4,578:3,27)x3,022,707 = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu hỏi 2:

Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán 24 tạ gạo, như vậy bán kém ngày thứ hai là 12 tạ gạo. Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Ngày thứ tư bán nhiều hơn trung bình cộng của ba ngày đầu là 2 tạ. Vậy ngày thứ tư cửa hàng đó bán được  kg gạo.

Câu hỏi 3:

Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 1050 dm2, chiều cao là 5m. Tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 0,75 lần chiều dài. Trả lời: Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu hỏi 4:

Hiệu hai số là 423, biết rằng 50% số thứ nhất bằng 20% số thứ hai. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là 

Câu hỏi 5:

Một cửa hàng nhập về một số đường để bán nhân dịp Tết Nguyên đán. Buổi sáng, cửa hàng bán được 84kg đường bằng 60% tổng số đường nhập về. Buổi chiều bán được 47 kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam đường? Trả lời: Cửa hàng còn lại  kg đường

Câu hỏi 6:

Tìm y biết:(74,25+0,75)x y  – 131,5 = 18,5 Trả lời: y = 

Câu hỏi 7:

Nam mua bút và vở hết 88000 đồng. Số tiền mua vở bằng 120% số tiền mua bút. Nam mua vở hết  đồng

Câu hỏi 8:

Một hình thang có đáy lớn là 40cm, cạnh đáy bé bằng 60% cạnh đáy lớn. Biết diện tích hình thang bằng 0,272 m2. Độ dài đường cao của hình thang đó là m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu hỏi 9:

Có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó là 4? Trả lời: Có tất cả  số

Câu hỏi 10:

Tìm x biết:   (x+2)+(x+4)+(x+6)+(x+8)+...(x+50)+(x+52)=1092Trả lời:x= 

các bạn giúp mình câu 6 đi mà 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Alan Walker

Câu 1:Hiệu hai số là 423, biết rằng 50% số thứ nhất bằng 20% số thứ hai. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là 

Câu 2:Tính giá trị biểu thức:  = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 3:Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán 24 tạ gạo, như vậy bán kém ngày thứ hai là 12 tạ gạo. Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Ngày thứ tư bán nhiều hơn trung bình cộng của ba ngày đầu là 2 tạ. Vậy ngày thứ tư cửa hàng đó bán được  kg gạo.

Câu 4:Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 1050, chiều cao là 5m. Tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 0,75 lần chiều dài. Trả lời: Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 5:Một cửa hàng nhập về một số đường để bán nhân dịp Tết Nguyên đán. Buổi sáng, cửa hàng bán được 84kg đường bằng 60% tổng số đường nhập về. Buổi chiều bán được 47 kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam đường? Trả lời: Cửa hàng còn lại  kg đường

Câu 6:Tìm y biết:  – 131,5 = 18,5 Trả lời: y = 

Câu 7:Một hình thang có đáy lớn là 40cm, cạnh đáy bé bằng 60% cạnh đáy lớn. Biết diện tích hình thang bằng 0,272. Độ dài đường cao của hình thang đó là m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 8:Nam mua bút và vở hết 88000 đồng. Số tiền mua vở bằng 120% số tiền mua bút. Nam mua vở hết  đồng

Câu 9:Tìm  biết:  Trả lời:  

Câu 10:Có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó là 4? Trả lời: Có tất cả  số

Câu 1:Hiệu hai số là 423, biết rằng 50% số thứ nhất bằng 20% số thứ hai. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là 

Câu 2:Tính giá trị biểu thức:  = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 3:Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán 24 tạ gạo, như vậy bán kém ngày thứ hai là 12 tạ gạo. Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Ngày thứ tư bán nhiều hơn trung bình cộng của ba ngày đầu là 2 tạ. Vậy ngày thứ tư cửa hàng đó bán được  kg gạo.

Câu 4:Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 1050, chiều cao là 5m. Tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 0,75 lần chiều dài. Trả lời: Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 5:Một cửa hàng nhập về một số đường để bán nhân dịp Tết Nguyên đán. Buổi sáng, cửa hàng bán được 84kg đường bằng 60% tổng số đường nhập về. Buổi chiều bán được 47 kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam đường? Trả lời: Cửa hàng còn lại  kg đường

Câu 6:Tìm y biết:  – 131,5 = 18,5 Trả lời: y = 

Câu 7:Một hình thang có đáy lớn là 40cm, cạnh đáy bé bằng 60% cạnh đáy lớn. Biết diện tích hình thang bằng 0,272. Độ dài đường cao của hình thang đó là m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 8:Nam mua bút và vở hết 88000 đồng. Số tiền mua vở bằng 120% số tiền mua bút. Nam mua vở hết  đồng

Câu 9:Tìm  biết:  Trả lời:  

Câu 10:Có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó là 4? Trả lời: Có tất cả  số

Cao Ánh Dương

Câu 1:Tính giá trị biểu thức:  = (0,872:2,18+4,578:3,27)x3,02-2,707=_____(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 2:Hiệu hai số là 423, biết rằng 50% số thứ nhất bằng 20% số thứ hai. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là _________

Câu 3:Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán 24 tạ gạo, như vậy bán kém ngày thứ hai là 12 tạ gạo. Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Ngày thứ tư bán nhiều hơn trung bình cộng của ba ngày đầu là 2 tạ. Vậy ngày thứ tư cửa hàng đó bán được______  kg gạo.

Câu 4:Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 1050, chiều cao là 5m. Tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 0,75 lần chiều dài. Trả lời: Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là__________ m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 5:Tìm y biết: (74,25+0,75)xY – 131,5 = 18,5 Trả lời: y = ___________

Câu 6:Một cửa hàng nhập về một số đường để bán nhân dịp Tết Nguyên đán. Buổi sáng, cửa hàng bán được 84kg đường bằng 60% tổng số đường nhập về. Buổi chiều bán được 47 kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam đường? Trả lời: Cửa hàng còn lại __  kg đường

Câu 7:Một hình thang có đáy lớn là 40cm, cạnh đáy bé bằng 60% cạnh đáy lớn. Biết diện tích hình thang bằng 0,272. Độ dài đường cao của hình thang đó là____m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 8:Nam mua bút và vở hết 88000 đồng. Số tiền mua vở bằng 120% số tiền mua bút. Nam mua vở hết_____ đồng

Câu 9:Có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó là 4? Trả lời: Có tất cả__  số

Câu 10:Tìm  biết:  (x+2)+(x+4)+(x+6)+.......+(x+50)+(x+52)=1092Trả lời:  x=__

Nhâm Minh Tâm

Câu 1:Hiệu hai số là 423, biết rằng 50% số thứ nhất bằng 20% số thứ hai. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là ............

Câu 2:Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán 24 tạ gạo, như vậy bán kém ngày thứ hai là 12 tạ gạo. Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Ngày thứ tư bán nhiều hơn trung bình cộng của ba ngày đầu là 2 tạ. Vậy ngày thứ tư cửa hàng đó bán được  .............kg gạo.

Câu 4:Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 1050, chiều cao là 5m. Tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 0,75 lần chiều dài. Trả lời: Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là............. m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 5:Một cửa hàng nhập về một số đường để bán nhân dịp Tết Nguyên đán. Buổi sáng, cửa hàng bán được 84kg đường bằng 60% tổng số đường nhập về. Buổi chiều bán được 47 kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam đường? Trả lời: Cửa hàng còn lại  kg đường ...........

Câu 7:Nam mua bút và vở hết 88000 đồng. Số tiền mua vở bằng 120% số tiền mua bút. Nam mua vở hết đồng.........

Câu 8:Một hình thang có đáy lớn là 40cm, cạnh đáy bé bằng 60% cạnh đáy lớn. Biết diện tích hình thang bằng 0,272. Độ dài đường cao của hình thang đó là m ..........(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 10:Có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó là 4? Trả lời: Có tất cả  số........

Lê Ngọc Trâm

Câu 1:Một cửa hàng bán gạo, ngày thứ nhất bán 24 tạ gạo, như vậy bán kém ngày thứ hai là 12 tạ gạo. Ngày thứ ba bán bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Ngày thứ tư bán nhiều hơn trung bình cộng của ba ngày đầu là 2 tạ. Vậy ngày thứ tư cửa hàng đó bán được  kg gạo.

Câu 2:Tính giá trị biểu thức:  = (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 3:Hiệu hai số là 423, biết rằng 50% số thứ nhất bằng 20% số thứ hai. Tìm số bé. Trả lời: Số bé là 

Câu 4:Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 1050, chiều cao là 5m. Tính chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 0,75 lần chiều dài. Trả lời: Chiều rộng hình hộp chữ nhật đó là m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 5:Tìm y biết:  – 131,5 = 18,5 Trả lời: y = 

Câu 6:Nam mua bút và vở hết 88000 đồng. Số tiền mua vở bằng 120% số tiền mua bút. Nam mua vở hết đồng

Câu 7:Một hình thang có đáy lớn là 40cm, cạnh đáy bé bằng 60% cạnh đáy lớn. Biết diện tích hình thang bằng 0,272. Độ dài đường cao của hình thang đó là m (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 8:Một cửa hàng nhập về một số đường để bán nhân dịp Tết Nguyên đán. Buổi sáng, cửa hàng bán được 84kg đường bằng 60% tổng số đường nhập về. Buổi chiều bán được 47 kg đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki – lô – gam đường?  

Câu 9:Có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó là 4? 

ai nhanh mình tick cho nhé đấy là vòng 18

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN