Đề kiểm tra cuối học kì II

Nguyễn Ngọc Khánh Trân

Hỗn hợp X có khối lượng 7,6 gam gồm Axit Axetic và Rượu Etylic. Cho hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với kim loại Na thu được 1,68 lít khí H2.

a. Tính % về khối lượng các chất có trong hỗn hợp X ban đầu.

b. Cho 50 ml dung dịch Na2CO3 aM tác dụng hết với các chất trong hỗn hợp X. Tính thể tích khí hu được và nồng độ mol/l của dung dịch Na2CO3.

(Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn).

Le Thanh Mai
14 tháng 4 2019 lúc 10:47

CH3COOH +Na--->CH3COONa +\(\frac{1}{2}\)H2

x 0,5x

C2H5OH + Na--->C2H5ONa +\(\frac{1}{2}\)H2

y 0,5y

nH2=1,68/22,4=0,075 (mol)

\(\left\{{}\begin{matrix}60x+46y=7,6\\0,5x+0,5y=0,075\end{matrix}\right.\)

\(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

m axit= 0,05.60=3g

%m axit= \(\frac{3}{7,6}100\%\)=39,5%

%m rượu=100%-39,5%=60,5%

b)

2 CH3COOH +Na2CO3----> 2CH3COONa +CO2+H2O

0,05 0,025 0,025

nCO2=0,025 mol

VCO2=0,025.22,4=0,56 (l)

nNa2CO3=0,025 mol

a=\(\frac{0,025}{50.10^{-3}}\)=0,5 (mol/l)

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
14 tháng 4 2019 lúc 10:41

Hỗn hợp X gồm: CH3COOH và C2H5OH

Phương trình hóa học:

CH3COOH + Na => CH3COONa + 1/2 H2

C2H5OH + Na => C2H5ONa + 1/2 H2

nH2 = V/22.4 = 1.68/22.4 = 0.075 (mol)

Gọi x,y (mol) lần lượt là số mol của CH3COOH và C2H5OH

Theo đề bài và phương trình ta có:

60x + 46y = 7.6

x + y = 0.075x2 = 0.15

Giải hệ phương trình ta được:

x = 0.05; y = 0.1 (mol)

mCH3COOH = n.M = 0.05 x 60 = 3 (g)

mC2H5OH = 4.6 (g)

%CH3COOH = 39.47%; %C2H5OH = 60.53%

2CH3COOH + Na2CO3 => 2CH3COONa + CO2 + H2O

50 ml dd = 0.05 l dd Na2CO3

nCH3COOH = 0.05 (mol)

==> nCO2 = 0.025 (mol) => VCO2 = 22.4 x 0.025 = 0.56 (l)

nNa2CO3 = 0.025 (mol) => CM dd Na2CO3 = n/V = 0.025/0.05 = 0.5M

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN