alibaba nguyễn
28 tháng 12 2016 lúc 11:50

\(M=\sqrt{x^2+4x+4}+\sqrt{x^2-6x+9}\)

\(=\sqrt{\left(x+2\right)^2}+\sqrt{\left(x-3\right)^2}=|x+2|+|3-x|\)

\(\ge\text{|x+2+3-x|=5}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN