Câu hỏi của Đào Mai Hương - Hóa học lớp 10

Bạn nào trả lời giúp mình câu này với:

Cho 1 lá đồng có khối lượng là 6g vào dd AgNO3. Phản ứng xong, đem KL ra rửa nhẹ, làm khô cân được 13,6g

a) Viết PTHH

b) Tính khối lượng Cu đã phản ứng?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.