Địa lý địa phương

My Đặng Thị Giáng

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Quảng Trị có thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế- xã hội??


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN