Câu hỏi của cao phan hoài anh - Hóa học lớp 13

hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp mg và fe bằng dung dịch hcl dư. sau phản ứng thu được 2,24 lít khí h2 và m gam muối sunfat, tính m ?

giải hộ nha mọi người

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.