Câu hỏi của Ngọc Nguyễn Ánh - Hóa học lớp 8

Mọi người ơi,giúp với,giải kĩ ra dùm mình với: Mình cảm ơn nhiều

Bài 1: Cho 2 khí A và B có công thức lần lượt là : NxOy và NyOx. Biết dA/H2 = 22, dB/A = 1,045. Xác định CTHH của A và B

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.