Violympic toán 8

Nguyễn Thị Anh Thư

Với giá trị nào của x thì \(\frac{x-1}{x+1}\)>0

Sáng
8 tháng 4 2019 lúc 19:45

\(\frac{x-1}{x+1}>0\Leftrightarrow x-1>0\Leftrightarrow x>1\)

Vậy, \(\forall x>1\) thì bất phương trình thỏa mãn

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
8 tháng 4 2019 lúc 19:53

\(\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x-1>0\\x+1>0\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x-1< 0\\x+1< 0\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}\left\{{}\begin{matrix}x>1\\x>-1\end{matrix}\right.\\\left\{{}\begin{matrix}x< 1\\x< -1\end{matrix}\right.\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x>1\\x< -1\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN