Câu hỏi của wary reus - Vật lý lớp 8

Tìm Vm và Vđ

\(\frac{19Vn}{12}+\frac{11Vd}{6}+Vd=90\)

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.