Câu hỏi của Tuấn Anh Nguyễn - Hóa học lớp 9

Hoà tan hoàn toàn 7,56g 1 kim loại A chưa rõ hoá trị vào dd axit HCl thì thu được 9,408l H2 ( đktc ) Tìm kl A 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.