Câu hỏi của Phan thu trang - Toán lớp 10

16\(x^3\)-12\(x^2\)+y+1=0

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.