Câu hỏi của Nguyễn Hiền Anh - Hóa học lớp 8

tính khối lượng mol trung bình của:

1.hỗn hợp gồm 5,6g khí nito và 11,2g khí CO

2.................đồng thể tích 2 khí SO2 và oxi

3...........................khối lượng 2 khí metan và nito

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.