Câu hỏi của Nguyễn MAi Loan - Hóa học lớp 9

cho 15g muối cacbonac của kim loại hóa trị (II) tác dụng vừa đủ với dd HCl. Sau phản ứng thu được 3.36 lít khí (ĐKTC)

a. tính khối lượng muối thu được 

b. xác định kim loại trong muối trên

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.