Violympic toán 9

Nguyễn Đình Thành

cho a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=3

Tìm Min và Max của P = a2+b2+c2+3\(\sqrt{abc}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN