Câu hỏi của 10a5hbt cuong - Hóa học lớp 10

hòa tan hoàn toàn 11.2g Fe vào lượng vừa đủ 200ml dd Hcl Xmol/lit sau pứ thu đc dd A và V lít hiđro ở đktc hãy xđ  Avà V , nồng độ mol/lit dd A

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.