Chương 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

An Nhien Erika

Trộn m gam hỗn hợp A gồm ba hydrocacbon X, Y, Z mạch hở, thể khí (ở điều kiện thường) với 13.888 lit O2 thu được 18. 592 lit hỗn hợp khí Y (các thể tích khí đều đo ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y, sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy sục từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 0.5M, thu được 30 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm đi 4.72 gam. Đun nóng dung dịch này lại thu thêm 3.5 gam kết tủa nữa.

1. Tính m và thể tích dung dịch Ca(OH)2 0.5M đã dùng.

2. Tìm công thức phân tử và tính % về thể tích của ba hydrocacbon trong hỗn hợp A.

Biết rằng: Một trong ba hydrocacbon đó có chứa không quá một liên kết kém bền, có hai hydrocacbon có thành phần phần trăm về thể tích bằng nhau.

An Nhien Erika
4 tháng 4 2019 lúc 18:43
Bình luận (0)
An Nhien Erika
4 tháng 4 2019 lúc 18:45

@Cẩm Vân Nguyễn Thị cô giúp e với

Bình luận (0)
Hung nguyen
5 tháng 4 2019 lúc 15:02

1/ Ta có:

\(n_{O_2}=\frac{13,888}{22,4}=0,62\)

\(n_Y=\frac{18,592}{22,4}=0,83\)

\(\Rightarrow n_A=0,83-0,62=0,21\)

Gọi công thức chung của X, Y, Z là: \(C_xH_y\)

\(C_xH_y+\left(x+\frac{y}{4}\right)O_2\rightarrow xCO_2+\frac{y}{2}H_2O\left(1\right)\)

Sản phẩm sau khi đốt cháy thu được: \(CO_2;H_2O;O_2\)(nếu có). Sục Y vào nước vôi trong thì.

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\left(2\right)\)

\(2CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\left(3\right)\)

Đun nóng dung dịch thì

\(Ca\left(HCO_3\right)_2\rightarrow CaCO_3+CO_2+H_2O\left(4\right)\)

\(\Rightarrow n_{CO_2}\left(2\right)=n_{CaCO_3}=\frac{30}{100}=0,3\)

\(\Rightarrow n_{CO_2}\left(3\right)=2n_{Ca\left(HCO_3\right)}\left(3\right)=2n_{CaCO_3}\left(4\right)=2.\frac{3,5}{100}=0,07\)

\(\Rightarrow n_{CO_2}\left(1\right)=0,3+0,07=0,37\)

Ta lại có:

\(m_{dd\downarrow}=m_{CaCO_3}\left(2\right)-\left(m_{CO_2}+m_{H2O}\right)=4,72\)

\(\Rightarrow m_{H2O}=30-4,72-0,37.44=9\)

\(\Rightarrow n_{H_2O}=\frac{9}{18}=0,5\)

\(\Rightarrow m=m_C+m_H=0,37.12+0,5.2.1=5,44\)

\(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,3+0,035=0,335\)

\(\Rightarrow V_{Ca\left(OH\right)_2}=\frac{0,335}{0,5}=0,67\left(l\right)=670\left(ml\right)\)

2/ Ta có: \(x=\frac{0,37}{0,21}=1,76\)

Vậy trong A phải có \(CH_4\)(X).
Vì các HC đó có tối đa 1 liên kết kém bền nên ta chia thành 3 trường hợp

TH 1: \(\left\{{}\begin{matrix}CH_4\\C_nH_{2n+2}\\C_mH_{2m+2}\end{matrix}\right.\)

TH 2: \(\left\{{}\begin{matrix}CH_4\\C_nH_{2n+2}\\C_mH_{2m}\end{matrix}\right.\)

TH 3: \(\left\{{}\begin{matrix}CH_4\\C_nH_{2n}\\C_mH_{2m}\end{matrix}\right.\)

Thôi phần còn lại làm nốt nha


Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN