Câu hỏi của Erza Scarlet - Toán lớp 7

cho biểu thức :

\(A=\left(6-\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\right)-\left(5+\frac{5}{3}-\frac{3}{2}\right)-\left(3-\frac{7}{3}+\frac{5}{2}\right)\)

tính giá trị A theo 2 cách :

cách 1 : Trước hết, tính giá trị của tưng biểu thức trong ngoặc.

cách 2 : Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.