Câu hỏi của Kim Sae Ron - Hóa học lớp 10

nguyên tử khối trung bình của Brom là 79.91. Brom có 2 đồng vị 7935Br và 8135Br. tính % khối lượng của đồng vị 79 trong NaBrO3

giúp mình nha. Cảm ơn

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.