Câu hỏi của bella nguyen - Hóa học lớp 8

Cân bằng PTHH sau.

a, Fe3O4 +HCl  ---> FeCl2+FeCl3 +H2O

b, Fe + HNO3 ---> Fe(NO3)3 +NO2+HO2

c,  CxHy+ O2 ---> CO2 +H2O

Lm giảng giải ra nhẻ

   

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.