Phép nhân và phép chia các đa thức

Sawada Tsuna Yoshi

giải pt

\(0,05\left(\frac{2x-2}{2011}+\frac{2x}{2012}+\frac{2x+2}{2013}\right)=3,3-\left(\frac{x-1}{2011}+\frac{x}{2012}+\frac{x+1}{2013}\right)\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN