Câu hỏi của Phương - Tiếng anh lớp 8

complete the sentence with must / mustn't ( dont't ) have to / had to + V ( sử dụng từ trong bảng với must / mustn't ( dont't ) have to / had to + V để điền vào chỗ trống )

phone / wear / study / be / hurry / go / get up / listen

tớ kẻ khung không được nên tớ mới gach như vậy mấy bạn thông cảm ạ

ở trên là tớ kẻ khung nha . 

1. He ______________ harder to pass the final exam .

2. you_______________ carly yesterday morning but you didn't

3. students in this school _____________ uniform to school on wendenesdays and thursdays.

4. you _______________ more careful with this elephant .

5. I ________________ her yesterday , but i for got . I must phone her later today .

6. He ________________ fast at the intersesction.

7.Students _____________ to teacher's explaining carefully .

8.you_________________or we'll miss the rain

giúp mình với  mình cần gấp lắm ạ cảm ơn ạ 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.