Câu hỏi của Phạm Thanh An - Tiếng anh lớp 7

Viết câu với các từ gợi ý, dùng thì tương lai đơn (future simple tense): will + verb (inf. without to). Viết rút gọn nếu có thể

1. We/ fly/ Nha Trang/ in June.

2. The meeting/ take place/ at 6p.m.

3. It/ snow/ the mountains/ tomorrow evening.

4. Hoa/ have/ lots of friends/ soon.

5. I/ come/ after lunch.

6. He/ see/ you/ tomorrow afternoon.

7. My father/ be free/ at 7.30 this evening.

8. They/ arrive/ at about 4p.m

    Được cập nhật 01/02/2017 lúc 12:59
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.