Câu hỏi của Dũng Jv - Tiếng anh lớp 7

1.He saw you shopping

2.Why did people think Halloween important?

3.The cashier used to do the accounts

Chuyển sang câu bị động

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.