Câu hỏi của NT Ánh - Toán lớp 10

Cho biểu thức:

A= \(\frac{5x-50}{2x^2+10x}\) - \(\frac{x-5}{x}\) - \(\frac{x^2+2x}{2x+10}\)

a) Tìm ĐKXD của biểu thức A

b) Rút gọn biể thức A

c) Tìm x để A=3

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.