Câu hỏi của nguyễn thị oanh - Toán lớp 8

Cho hình thang ABCD (AB//CD và góc DAB=góc DBC)biết AB=2,5 cm ; AD=3,5 cm ; BD=5cm

a) Chứng minh ; tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC.

b) Tính độ dài các cạnh BC và CD.

c) Chứng minh :\(\frac{SABC}{SBDC}=\frac{1}{4}\)

 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.