Ôn tập Đường tròn

Quy Nguyen

Cho tam giác ABC vuông tại A vài một điểm D nằm giữ A và B.Đường tròn đường kính BD cắt BC tại E;các đường thẳng CD,AElần lượt cắt đường tròn tại điểm thứ hai F;G.Chứng minh:

a)Tam giác ABC đồng dạng tam giác BDE

b)tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp được trong một đường tròn

c)AC song song FG

d) Các đường thẳngAC,DE,BF đồng quy


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN